Історія, досягнення та перспективи розвитку

Кафедра психології розвитку cтворена в серпні 2020 року після проведення ребрендингу назви філософського факультету на факультет психології внаслідок поділу кафедри соціальної психології та психології розвитку на дві окремі кафедри, а також у зв’язку з необхідністю поглиблення фахової підготовки майбутніх психологів у царині теорії та методології психології, вікової психології та психології розвитку особистості, педагогічної психології, психологічного консультування і психотерапії тощо.

Склад кафедри
Оксана Григорівна Паркулаб – кандидат психологічних наук, доцент, завідувачка кафедри; наукові інтереси психологічне консультування та психотерапія у руслі екзистенційного підходу до роботи з клієнтами; сертифікована в напрямах екзистенційної терапії, глибинної психокорекції (метод активного соціально-психологічного пізнання).

Зіновія Степанівна Карпенко – доктор психологічних наук, професор; психотерапевтична освіта в напрямах схема-терапії, тренінгу самопізнання за А. Роше, прикладного психоаналізу, наративної психотерапії (до вересня 2021 року).

Ольга Іванівна Климишин – доктор психологічних наук, професор; розробляє проблеми християнської психології та християнсько-орієнтованої психологічної практики, психології духовності та духовного розвитку особистості.

Хімчук Лілія Іванівна – кандидат психологічних наук, доктор педагогічних наук, професор; наукові інтереси: теорія навчання, дослідження в галузі педагогічної та вікової психології (проблеми підготовки здобувачів освіти до професійної діяльності, психолого-педагогічні умови формування технічного мислення в учнів та студентів тощо).

Назарук Наталія Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент; наукові інтереси: психологія освіти, професійне вигорання, прокрастинація.

Олеся Михайлівна Коропецька – кандидат психологічних наук, доцент; наукові інтереси пов’язані з актуальними проблемами психології особистісно-професійного становлення та самореалізації фахівця (до червня 2022 року).

Світлана Данилівна Литвин-Кіндратюк – кандидат психологічних наук, доцент; авторка праць з проблем психології педагогічних здібностей, етнопсихології та психології мистецтва, психології здорового способу життя; коло нинішніх інтересів – історична психологія, ритуалістика, психологічна урбаністика та психологія харчової поведінки.

Марія Ярославівна Дзюбинська – кандидат психологічних наук, асистент; досліджує динаміку розвитку внутрішньої картини здоров’я дітей, хворих на епілепсію; авторка праць з психології здорового способу життя.

Ірина Василівна Опанасюк – кандидат психологічних наук, асистент; авторка праць з проблем психології розвитку, психології мистецтва та арт-терапії. Коло наукових інтересів: розвиток емоційного інтелекту арт-терапевтичними та допоміжними засобами, творче самовираження особистості, світоглядно-диспозиційний пошук.

Юлія Дмитрівна Рогатинська – старший лаборант, практикуючий психолог (до вересня 2021 року).

На кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів, магістрів і аспірантів за такими нормативними навчальними дисциплінами: вікова психологія, психологія розвитку, психологічне консультування, психотерапія, педагогічна психологія, екологічна психологія, історична та культурна психологія, психологія середньої освіти; вибірковими дисциплінами: практикум з вікової психології, екзистенційна арттерапія, психотерапія дітей та підлітків, основи геронтопсихології, аксіопсихологія, основи духовної психотерапії, психологія розвитку, дистанційне психологічне консультування, прикладна логотерапія, психологія духовного розвитку, психологія віктимності.

Науково-дослідницька робота

Кафедра психології розвитку є потужним науковим осередком, який примножує наукові здобутки своєї попередниці – кафедри педагогічної та вікової психології (2000-2017 рр.) і науково-дослідного Центру «Психологія розвитку особистості» (2008-2020 рр.), який було реорганізовано в лабораторію історії та методології психології як громадський підрозділ кафедри психології розвитку, керівник – доц. Литвин-Кіндратюк С.Д. (проф. З.С. Карпенко – до вересня 2021 р.). У рамках діяльності обох інституцій проводилися дослідження на тему «Інноваційні психотехнології оптимізації аксіогенезу особистості» (№ держреєстрації 0109U001408), у контексті якої виконано понад 20 дисертаційних робіт. Суттєву складову частину даної теми склало дослідження на тему «Психологічна профілактика насилля і ворожості в приватному та суспільному житті» (№ держреєстрації 0113U000186), що здобуло грант МОН України (2013-2015 рр.). На базі кафедри педагогічної та вікової психології проведено три всеукраїнські студентські олімпіади з психології (2004-2006 рр.), вісім всеукраїнських наукових семінарів з міжнародною участю «Методологічні проблеми психології особистості» в 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 роках та на базі кафедри соціальної психології та психології розвитку в 20919 році.  Знаменною подією стало започаткування фахового наукового журналу «Психологія особистості» в 2010 році (перший головний редактор – З.С. Карпенко), занесеного в низку міжнародних наукометричних баз. Кафедра підтримує зв’язки з багатьма навчальними закладами та науковими установами інших країн, викладачі беруть участь у різних наукових заходах (семінарах, конференціях, симпозіумах) у Польщі, Литві, Чехії, Угорщині, Болгарії, Нідерландах та ін.

Кафедра є організатором Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретико-методологічні проблеми сучасної психології особистості» (№ 382 у листі МОН України від 13.01 2021 року, №22.1/10-37), https://kpr.pnu.edu.ua/2021/09/25, у роботі якої взяли участь викладачі, науковці, докторанти, аспіранти, магістри, студенти, соціальні працівники та практичні психологи, які представляли провідні  університети та інститути України та країн зарубіжжя (Канада, Польща, Литва, Словаччина, Білорусь). На базі кафедри психології розвитку проведено Круглий стіл «Досвід проживання війни у вимірах пластичних мистецтв, психології мистецтва та арт-терапії» (2023) та Всеукраїнську науково-практичну конференцію (з міжнародною участю) «Психолінгвістичні засадиетикетного та конфліктного дискурсів»  (2023)  Кафедра виступила співорганізатором VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя», 18−20 травня 2021 https://kpr.pnu.edu.ua/2021/05/06/). , Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю участю «Цілісний підхід у психології та соціальній роботі: теорія й практика» (2023, 2024), Всеукраїнського круглого столу «Розбудова системи забезпечення якості вищої освіти майбутніх психологів» (2022), Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Особистість і суспільство: психосоціальні виміри ковітальної взаємодії» (2023) та ін.  

На кафедрі функціонує наукова школа «Аксіологічна психологія», засновником якої є З.С. Карпенко – доктор психологічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, авторка 5 одноосібних і співавторка 13 колективних монографій, понад 80 статей (загалом на даний час – 260 публікацій), голова спеціалізованої вченої ради К 20.051.04 (з 2005 р.) і Д 20.051.04 (з 2018 р. по 2021 р.) у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Під керівництвом ученої було захищено 17 кандидатів наук та 3-х докторів наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Міжнародні зв’язки та проєктна діяльність
Кафедра співпрацює з Інститутом гуманістичної та екзистенційної психології (Вільнюс – Бірштонас, Литва), Педагогічним університетом імені Комісії народної освіти у Кракові (Польща), Університет Яна Кохановського в Кельцях, філія в Пьотркув-Трибунальський (Польща).

 

Підвищення професійного рівня викладачів здійснюється шляхом використання платформ та інструментів для навчання онлайн – Coursera, Prometheus, Udemy, EdEra тощо; якість освітньої діяльності досягається за рахунок впровадження цифрових систем управління навчанням – Moodle, D-learn; використання онлайн навчального контенту –  Google Meet, Cisco Webex Meetings, Zoom, Microsoft Teams, YouTube та сучасного інструменту для створення цифрового навчального контенту Microsoft PowerPoint.

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю: членство у громадських наукових об’єднаннях: Наукове товариство імені Шевченка (НТШ) – всі члени кафедри, Спілка дослідників у галузі історичної психології (О.І. Климишин, С.Д. Литвин- Кіндратюк), Всеукраїнська асоціація християнських психологів (О.І. Климишин), Івано-Франківський осередок Всеукраїнської ГО «Працівників дошкільної освіти» (Паркулаб О.Г).
У перспективі діяльності кафедри співпраця з міжнародними партнерами за узгодженою тематикою досліджень у галузі психології особистості, психології розвитку, аксіологічної психології, психології релігії, екологічної, історичної та культурної психології, психології педагогічної діяльності, організації та розвитку психологічної служби тощо; об’єднання наукової роботи зі студентами, аспірантами й молодими вченими навколо персонологічної тематики і захисти дипломних проєктів та дисертацій; інформатизація навчального процесу; надання психологічної допомоги окремим соціальним групам та індивідам, які перебувають у складних життєвих обставинах.