Литвин-Кіндратюк Світлана Данилівна

кандидат психологічних наук,

доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта: Київський державний університет ім. Тараса Шевченка, 1979 р.,  «Психологія»,  Психолог. Викладач психологічних дисциплін

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Тема кандидатської дисертації: «Психологічні закономірності формування педагогічних здібностей»

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри психології розвитку

Навчальні дисципліни: Вікова та педагогічна психологія, Психологія, Історична та культурна психологія, Екологічна психологія

Стажування:

1. Довідка про проходження стажування : від 1 липня 2019 р. №114-33 про те, що вона пройшла стажування з 06.06.2019 року по 27.06.2019 року. Наказ № 145 від 14.06.2019 року. (Тернопільський національний університет імені Володимира Гнатюка). Тема стажування: «Методичні інструменти теорії психології мистецтва та естетотерапії у підготовці майбутніх фахівців».

2. Сертифікат 30-ти год. Програми «Training for the academic staff of the PNU: implementation of best European practices in educational process”, травень 29,2019 – травень 31, 2019. Project No. 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP

Литвин-Кіндратюк С.Д. Ритуальна поведінка у структурі коллективного суб’єкта: психолого-історичний аналіз. Психологічні перспективи. 2014. Вип. 24. С. 205 – 216.

Lytvyn-Кindratyuk Svitlana Historical and psychological transformations of etiquette behavior of personality. European Humanities Studies. State and Society. 2015. № 3.  Р. 77 – 87.

Литвин-Кіндратюк С.Д. Дискурсивний вимір морально-етикетної компетентності особистості С. 69 -76.; Інвектива як вияв дериуалізації міжпоколінної взаємодії / Аксіопсихологія людської деструктивності;за ред. З. Карпенко. Івано-Франківськ, 2016. (1 д.а).  С. 76-84.

Литвин-Кіндратюк С.Д. Трансформації соціальної стабільної поведінки особистості в контексті глобалізації . Научные труды SWorld.  Том 7.  2015. Вып. № 3 (40). С. 81 – 90.

Литвин-Кіндратюк С.Д. Соціально-психологічна ритміка поведінки в контексті історичних трансформацій релігійності. Психологія особистості.  2015.  № 1.  С. 89 – 98.

Литвин-кіндратюк С.Д. Культурний ландшафт музики дзвонів у вимірах історичної психології. Дзвони в історії і культ. народів світу. Наук. зб.. Мат. ІV Міжн. наук-практ. історико-краєзнав. конф. 20.08 2016 року, Луцьк.  Вип. 6.  Луцьк, 2016.  С. 25 – 31.

Lytvyn-Кindratyuk Svitlana Fashionable persons’s behavior a regular practice. European Humanities Studies. State and Society.  2016.  № 3.  Р. 166 – 175.

Литвин-Кіндратюк С.Д. Ритміка ритуальної поведінки та історичні фігурації релігійності. Наук. щорічник «Історія релігій в Україні»; за заг. ред.. М. Капраля, Укр.. археології та джерелознавства ім.. М.С. Грушевського; інст.. філософії ім.. Г. Сковороди. Львів, «Логос», 2017.  С. 563 – 574.

Литвин-Кіндратюк С.Д. (автор-укладач) Ритуалізована поведінка в діловому спілкуванні : методичні рекомендації.  Івано-Франківськ, ІФОЦППК, 2017.  36 с.

Литвин-Кіндратюк С.Д. Ритмоаналіз музично-акустичного середовища: психолого-історичний вимір Культруно-мистецьке середовище: творчість та технології. Матеріали Одинадцятої Між. наук.-творчої конф., м. Київ, 12 квітня 2018 р. / за заг. Ред. К.І. Станіславської. Київ: НАКККіМ С. 71 – 73.

Литвин-Кіндратюк С.Д. Розвиток соціокультурної компетеності психолога на етапі додипломної підготовки. Збірник тез науково-практичної конфеенції з міжнародою участю «Актуальні питаня підвищення якості освітнього процесу» 11 травня 2018 року. С. 122.

Литвин-Кіндратюк С. Етикетна компетентність особистості та іншомовний дискурс: психолого-історичний вимір. Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура : зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Ковтун, С. М. Ягодзінського. Київ : [б. в.], 2018. С. 219?224 (0,3 д.а.) 12.14

Литвин-Кіндратюк С.Д. Проблеми розвитку особистості у світі, що змінюється. Збірник наукових праць: психологія. Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019. Вип. 23, С. 7 – 15.

Литвин-Кіндратюк С.Д. Соціокультура модної поведінки особистості: психолого-істориний аналіз Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Наук. зб. Вип. 29; упоряд. і наук. ред.. В.Г. Віткалов. Рівне: РДГУ, 2019. С. 97-103.

Литвин-Кіндратюк С.Д. Методологічні засади діахронічного аналізу розвитку особистості в психології. Психологія особистості. 2019. № 1. С. 45-54.

Литвин-Кіндратюк С.Д. Соціокультура модної поведінки особистості: психолого-історичний аналіз. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : наук. зб. Вип. 29; упоряд. і наук. ред.. В.Г. Віткалов. Рівне: РДГУ, 2019. С. 97-103. (індекс Копернікус).

Литвин-Кіндратюк С.Д. Проблеми розвитку особистості у світі, що стрімко змінюється Збірник наукових праць: психологія. Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019. Вип. 23. С. 7 – 18.

Литвин-Кіндратюк С.Д. Історико-еволюційний вектор студій розвитку особистості в сучасній психології. Збірник наукових праць: психологія. Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019. Вип. 24, С. 16 – 28.

Литвин-Кіндратюк С.Д. Соціальна ідентичність особистості та історизм соціальних практик. Габітус. 2021 Випуск 24. С. 161-166. http://habitus.od.ua/journals/2021/24-2021/part_2/31.pdf

Литвин-Кіндратюк С.Д. Психологія міфотворення та ритуалу в культурі Психологічні виміри культури, економіки, управління. Науковий журнал. Випуск 24. Львів. 2022. С. 130-139. https://znc.com.ua/ukr/news/2016/202203_psych.pdf

Литвин-Кіндратюк С.Д.Литвин-Кіндратюк С.Д. Практики інвективи в контексті повсякденності та екстремальності існування в умовах війни. Габітус. № 47, 2023.С. 188-193. http://habitus.od.ua/journals/2023/47-2023/47_2023.pdf

Литвин-Кіндратюк С.Д. Мистецтво та війна: соціально-психологічні трансформації. Габітус. № 51, 2023. С. 211-216. http://habitus.od.ua/journals/2023/51-2023/36.pdf

Литвин-Кіндратюк С.Д.  Історіогенетичний ракурс дослідження особистості в соціальній психології. Психологія третього тисячоліття: методологія, практика, експеримент: Монографія /ред. Н.І. Жигайло. Львів-Торунь: Ліга-Прес. 2021. С. 4-32. (1,25 друк. арк.. http://dx.doi.org/10.36059/978-966-397-245-9-1.

Литвин-Кіндратюк С.Д. Екологічна психологія. Курс лекцій. Навчальний посібник [електронне видання] 2023. 126 с. (7,7 друк. арк.).  http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/15852