Хімчук Ліліана Іванівна

доктор педагогічних наук, кандидат психологічних наук, 

професор кафедри психології розвитку

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

ТЕКСТ

Освіта: педагогічний факультет Прикарпатського університету імені Василя Стефаника за спеціальністю «Педагогіка і психологія (дошкільна)» (1993)  та педагогічний факультет Прикарпатського університету імені Василя Стефаника за спеціальністю «Початкове навчання» й отримала кваліфікацію «Вчитель початкових класів» (1997).

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук, доктор педагогічних наук.

Тема кандидатської дисертації: «Психологічні умови формування технічного мислення в учнів 1-4 класів у позаурочній роботі».

Тема докторської дисертації: «Дидактична система формування базових компетентностей у майбутніх учителів початкової школи».

Вчене звання: професор.

Посада: професор кафедри психології розвитку.

Навчальні дисципліни: педагогічна та вікова психологія, психологія.

Стажування:

Пройшла міжнародне наукове стажування з 10.01.2017 до 10.03.2017 року в обсязі 360 годин, 12 кредитів ЄКТС на тему: «Досвід науковців Польщі щодо впровадження у практику навчання студентів кращих досягнень науки і техніки» у відділенні педагогіки Жешувського університету (Республіка Польща). Сертифікат :Rzeszow dn. 09. .03.2017r.

Пройшла міжнародне стажування  тривалістю 180 годин, 6 кредитів ЄKTС на тему: «Разом із визначними лідерами сучасності: цінності, досвід, знання, компетентності і технології для формування успішної особистості та трансформації оточуючого світу», яке відбулося за ІІ Міжнародною програмою підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників з 12 серпня по 12 жовтня 2021 року в Міжнародному історичному біографічному інституті (Дубай-Нью-Йорк-Рим-Єрусалим-Пекін).Міжнародний сертифікат  2532 від 12 жовтня 2021 року. 

 

ТЕКСТ

 1. Хімчук Л.І. Сутність технічного мислення та його прояви в учнів початкової школи. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. 2002. С. 268–272.
 2. Хімчук Л.І. Теоретичні підходи до проблеми розвитку технічного мислення у дітей. Педагогічний процес: теорія і практика. 2002. С. 253–260.
 3. Хімчук Л.І. Психологічні умови рішення учнями технічних задач. Психологія Збірник наукових праць. 2003. В.21. С. 119–125.
 4. Хімчук Л.І. Розв’язання конструкторських задач як умова розвитку технічного мислення. Педагогіка і психологія професійної освіти. Науково-методичний журнал. 2004. No5. С. 107–113.
 5. Хімчук Л.І. Особливості психологічної готовності учнів 1 4 класів до технічної діяльності. Збірка наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково – практичної конференції. «Українська наукова думка». Наірі. 2011. С. 20–25.
 1. Хімчук Л.І. Психолого-педагогічні аспекти розвитку технічного мислення учнів 1- 4 класів. Наука і освіта: науково-методичний журнал Південного наукового центру НАПН України. Педагогіка. 2011. No4. С. 452–455.
 1. Khimchuk L. Źródła kreatywnościn pedagogicznej w dziecięcym I młodzieńczym doświadczeniu Rudolfа Steinerа: monografia. Dziecko wybitnie uzdolnione w domu szkole /redakcja naukowa Mariya Leshchenko, Katarzyna Szymczyk. Piotrków Trybunalski : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, 2018. S. 177–192.
 2. Maksymenko N., Bei I., Khimchuk L., Vovchok Y. Formation of сommunicative сulture of students by means of project teaching in higher educational establishments. Journal of History Culture and Art Research. 2020. Vol. 9. No 3. P. 267–276.
 3.  Хімчук Л.І. Конструктивна педагогічна взаємодія як одна з базових компетентностей майбутніх учителів початкової школи. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології:наук. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. No 3–4 (97–98). С. 146–159.
 4. Хімчук Л.І. Формування вмінь майбутніх учителів діагностувати та розвивати ранні інтереси учнів. Інноваційна педагогіка. 2020. № 25. С. 171–176.
 5. Khimchuk L., Grynova M., Szymczyk K. Development of collaboration, research and mentoring skills of pre-service teachers facilitating ICT learning by older adults. Advanced Education,16, 2020. P. 112–118.
 1. Хімчук Л.І. Підготовка вчителів початкових класів до розвитку професійних зацікавлень учнів на основі використання теорії множинних інтелектів. Молодь і ринок. 2020. № 3 (182). С. 89–97.
 2. Хімчук Л.І. Формування базових компетентностей майбутніх учителів початкових класів: теорія і практика: монографія. Полтава : ПП «Астрая», 2020. 352 с.
 3. Лещенко М. П., Хімчук Л.І. Драматична творчість як засіб навчання майбутніх учителів початкових класів створювати дидактичну ігрову реальність. Етика і естетика педагогічної дії: зб. наук. праць. Київ, Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2020. Вип. 21. С. 72–84. (Особистий внесок Л. І. Хімчук: С. 79–84).
 4. Хімчук Л.І. Базові компетентності майбутніх учителів початкової школи як педагогічна проблема сучасності. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2020. №5–6. С. 99–100.
 5. Khimchuk L., & Sulaievа, N., Palekha, O. Wykorzystanie współczesnych technologii w procesie kształcenia przyszłych nauczycieli szkół podstawowych w zakresie edukacji włączającej. Inkluzja a integracja w edukacji.Seria Рraca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Redakcja naukowa M. Leshchenko, K.Szymczyk. Wyd. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Piotrków Trybunalski 2021. Р.235-257. ISBN 978-83-7133-987-5/(міжнародна монографія).
 6. Prokopenko A, Chukhrai L.Pustovalov S. Kliuchko Y Theoretical aspekts of innovation Processes in the holistic educational process. International journal of computer science and network Security. Том 22. 2022. Випуск 6. Р.382-389.
 7. Хімчук Л.І. Семків І.В. Дистанційне навчання здобувачів освіти: теорія і практика. Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ: Видавництво «Ярина», 2023. 94с.

 

Організаторка благодійних виставок творчих робіт студентів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та Педагогічного факультету.

External review Liliana Khimchuk