Опанасюк Ірина Василівна

кандидат психологічних наук,

асистент

 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта: закінчила Прикарпатський національний університету імені Василя Стефаника за спеціальністю «Психологія».

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Тема кандидатської дисертації:  “Психологічні особливості розвитку емоційного інтелекту старшокласників засобами арт-терапії” (2017).

Вчене звання: 

Посада: асистент кафедри психології розвитку

Навчальні дисципліни: Вікова психологія, Практикум з вікової психології, Психологія віктимності, Основи геронтопсихології.

Стажування: Психологічний центр FIDES, м. Вінниця. Міжнародний сертифікат № 030 про підвищення кваліфікації. Тема: ”Час на відновлення”.   Дата видачі: 30 травня 2023. Обсяг навчальних годин: 180 год., 6 кредитів ECTS.

Сертифікована в напрямах арт-терапії, гештальт-терапії. Автор праць з психології розвитку, психології мистецтва, арт-терапії.

Коло інтересів: розвиток емоційного інтелекту арт-терапевтичними та допоміжними засобами, творче самовираження особистості, світоглядно-диспозиційний пошук. 

 1. Опанасюк І.В. Вплив художньо-символічних образів на розвиток емоційного інтелекту в старшому шкільному віці (теорія і практика). Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. 2019. Том 9. Вип. 12. С. 489-498.
 2. Опанасюк І.В. Тренінг розвитку емоційного інтелекту старшокласників засобами арт-терапії. Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. Київ, 2020. Том 7, Екологічна психологія, Вип. 49. С. 138-149.
 3. Опанасюк І.В. Арт-терапія як метод розвитку емоційного інтелекту в старшому шкільному віці. Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С.Костюка. Загальна психологія. Історія психології. Етнічна психологія. Київ; Ніжин : ПП Лисенко, 2020. Том 9, вип. 13. С. 582-591. 
 4. Опанасюк І.В. Програма розвитку EQ старшокласників арт-терапевтичними та допоміжними засобами. Збірник наук. праць : Психологія : реальність і перспективи. Рівне, 2021. Вип. 16. С. 146-155. 
 5. Опанасюк І.В. Використання арт-терапевтичних технологій в розвитку емоційного інтелекту старшокласників. Психологія: реальність і перспективи : зб. наук. праць. Рівне, 2022. Вип. 19. С. 85-91. 
 6. Опанасюк І.В. Використання арт-терапевтичних технологій у розвитку усвідомлення підлітками особистісного емоційного простору. Психологія: реальність і перспективи : зб. наук. праць.  Рівне, 2023. Вип. 20.  С. 135-143.
 7. Опанасюк І.В. Психологія життєвого простору сучасної молоді. Міжнародна науково-практична конференція, м. Рівне 26-27 листопада 2021 р.
 8. Опанасюк І.В. Застосування арт-терапевтичних психотехнік в розвитку емоційного інтелекту підростаючого покоління. Психосоціальні ресурси особистісного та соціального розвитку в епоху глобалізації : тези І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 4-5 листопада 2022 р.). Тернопіль, 2022. С.152-155. 
 9. Паркулаб О.Г., Опанасюк І.В. Екстерналізуючі техніки психотерапевтичної роботи з екзистенційною тривогою. Модернізація системи освіти в гірських регіонах: національний і глобальний виміри : зб. матеріалів IV Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 22 листопада 2022 року), Івано-Франківськ, 2022. С.156-159.
 10. Опанасюк І.В. Використання арт-терапевтичних технологій у розвитку усвідомлення підлітками особистісного емоційного простору. Досвід проживання російсько-української війни у вимірах пластичного мистецтва, психології мистецтва й арт-терапії : зб.тез доп. круглого столу (м. Івано-Франківськ, 3 лютого 2023). С.45-48.
 11. Опанасюк І.В. Роль кольору в осмисленні підлітками власного емоційного контексту та його змін під впливом психотравмуючих обставин. Розвиток національної свідомості та національної ідентичності особистості у воєнний та повоєнний періоди: міжнар. наук.практ.конф. м. Рівне, 29-30 листопада 2023. С. 67-69. 
 12. Опанасюк І.,Федорович Р. Методи арт-терапії як засіб корекції сімейних відносин. Студентський дайджест: зб.наук.праць здобувачів вищої освіти. Випуск 7. Рівне: РДГУ, 2023. С.125-127

    

Контактна інформація: роб. тел. (0342) 59-61-49.
e-mail:  iryna.opanasiuk@pnu.edu.ua    i.opanasjuk@gmail.com

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника