Паркулаб Оксана Григорівна

кандидат психологічних наук,

доцент, завідувачка кафедри психології розвитку

 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта: закінчила педагогічний факультет Прикарпатського університету імені Василя Стефаника за спеціальністю «Педагогіка і психологія (дошкільна)» (1993) та факультет перепідготовки кадрів за спеціальністю «Психологія» (2000).

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Тема кандидатської дисертації: «Феноменологічний аналіз у віковому екзистенційному консультуванні» (2004).

Вчене звання: доцент

Посада: завідувач кафедри психології розвитку

Навчальні дисципліни: Екзистенційна арттерапія, Психотерапія, Психологічне консультування, Психотерапія дітей та підлітків, Прикладна логотерапія.

Стажування:

1.Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра психології (28.01.-28.02.2015), довідка про стажування № 2/13-770 від 19 березня 2015 р. Тема: «Інноваційні психотехнології оптимізації навчальної діяльності студентів вишів».

2. Освітньо-тренінговий центр Товариства “Родина Кольпінга” (м. Львів); 2-денний семінар (16 год.) на тему “Психотравма як наслідок кризової ситуації: способи допомоги” (27-28 червня 2016 р.).

3. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, факультет соціальної та психологічної освіти; сертифікат учасника літньої Авторської школи (семінар-практикум) акад. НАПН України Т.С. Яценко з глибинної корекції та соціально-психологічної реабілітації, тема: “Метод активного соціально-психологічного пізнання” (03-08 липня 2016 р.), обсяг навчальних годин: 70. Там же з 03 по 08 липня 2017 р. (реєстраційний номер 186/63), 60 год.

4. 6 кредитів ECTS(180 год) –  з 28 січня 2020 року по 10 березня 2020 року в  Тернопільському  національному педагогічному університеті імені  Володимира Гнатюка, факультет педагогіки та психології, кафедра психології розвитку та консультування. Тема стажування: «Трансформація вищої професійної освіти в контексті студентоцентрованого підходу до навчання». Довідка № 39-33 від 12.03.2020 р. (180 годин, 6 кредитів ЕСТS).

5. Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, сертифікат професійного стажування, тема «Психологічні координати розвитку особистості», 28 квітня 2020 р. 60 годин (2 кред. ЕСТS).

1.  Паркулаб О.Г. Філософські засади екзистенціальної психології. Вісник Харківського ун-ту. Серія психологія. 2002. Ч.2. № 550. С.240-248.

2. Паркулаб О.Г. Феноменологічні методи дослідження в психології. Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. Івано-Франківськ.: ВДВ ЦІТ, 2006. Вип.8. С.152-158.

3. Паркулаб О.Г. Феноменологія конфронтації зі смертю як джерело особистісного зростання в консультативному процесі. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Зб.наукових праць. Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. Вип. 14 (38). С.50-55.

4. Паркулаб О.Г. Людський досвід в екзистенційному вимірі. Наукові записки Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України / за ред.акад. С.Д. Максименка. Київ : Міленіум, 2007. Вип. 33. С.140-150.

5. Паркулаб О. Смисложиттєві переживання індивіда в період екзистенційної кризи.  Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Вип.363. Педагогіка та психологія: Зб.наук.праць. Чернівці: Рута, 2008. С.152-157.

6. Паркулаб О. Фенономенологічний аналіз у дитячому екзистенційному консультуванні. Актуальні проблеми практичної психології: зб.наук.праць. Ч.ІІ. Херсон, 2009. С.184-193.

7. Паркулаб О. Терапевтична дія символів в аналітичній психології. Актуальні проблеми психології : Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія / за ред. С.Д. Максименка. Київ-Кіровоград: ДП „Інеформаційно-аналітичне агентство”, 2009.  Том Х, вип.. 14.  С.178-187.

8.Паркулаб О. Реконструктивні можливості феноменологічного аналізу у віковому екзистенційному консультуванні. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки : зб. наук. праць. Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. № 33 (57). С. 403 – 410.

9. Паркулаб О.Г., Шпет Я.В. Професійне вигорання психолога та шляхи його профілактики. Педагогіка і психологія: актуальні проблеми досліджень на сучасному етапі : міжнар. наук.-практ. конф. (2-3 квітня 2021 р., м. Київ). Київ, 2021. С. 149-152.

10.  Паркулаб О.Г. Феноменологічний аналіз у віковому екзистенційному консультуванні та його аксіологічні акценти. Психологія особистості. № 1 (3), 2012. С.129-138.

11.   Паркулаб О.Г. Особливості взаємодії недирективного ігрового терапевта з агресивними дітьми. Дитинство без насилля : суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей : зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції / за заг. ред. проф. О. Кікінежді. Тернопіль : Вид-во «Стереоарт», 2014. С. С.698-701.

12.  Паркулаб О.Г. Інтеграція гуманістичних психологічних ідей у систему освіти обдарованих дітей. Вісник Прикарпатського університету : філософські і психологічні науки. Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника», 2014. Вип.18. С. 156-161.

13.  Паркулаб О.Г. Екзистенційний підхід до тлумачення жіночого архетипу. Молодий вчений. 2016. № 10 (37). С. 326-330. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/10/74.pdf

14.  Паркулаб О.Г., Годованець В.І. Особливості міжособистісних стосунків сиблінгів у дорослому віці. Молодий вчений. 2016. № 12 (39). С. 228-232. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/12/54.pdf

15.   Паркулаб О.Г. Екзистенційний підхід до психологічної профілактики і корекції дитячої агресивності. Аксіопсихологія людської деструктивності: від анатомії до профілактики : монографія / за заг.ред. З.С. Карпенко. Івано-Франківськ. 2016. Розділ.6. С. 172-192.

16.  Виробнича (педагогічна) практика студентів-психологів : навч.-метод. посібник / укладач: О.Г. Паркулаб. Івано-Франківськ, 2017. 80 с.

17.   Паркулаб О.Г. Екзистенційна позиція консультанта як професійний вибір. Психологія особистості. 2017. № 1 (8). С. 271-283.

18.  Паркулаб О.Г. Екзистенційна психологія як філософський праксис. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. Херсон, 2018. Вип. 3. Т. 1. С. 104-110. 0,5 друк.арк;.

19.  Паркулаб О.Г. Екзистенційні цінності як чинник актуалізації особистісного потенціалу майбутніх психологів. Психологічні виміри розвитку сучасної освіти України в умовах євроінтеграції : матеріали міжнар.-наук. практ. конф. (м. Тернопіль 19-20 жовт. 2018 р.), Тернопіль, 2018. С. 141-144.

20. Паркулаб О. Г. Відчуття Dasein як універсальий екзистенційний чинник розуміння процесу людського життя. Збірник наукових праць : психологія. Івано-Франківськ, 2019. Вип. 25. С.135-142. http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpfsp_2019_23_18

21.  Паркулаб О.Г. Терапевтични діалог як співтворчість консультанта і клієнта. Габітус. № 15, 2020. С.187-191.

22. Mazur, Piotr; Kondur, Oksana; Budnyk, Olena; Nikolaesku, Inna; Parkulab, Oksana; Lazarovych, Nadiia y Grebeniuk, Nataliya. Artistic and aesthetic preferences of adolescents in Ukraine and Poland. Revista Inclusiones Vol: 7 num Especial (2020): 593-607.(WoS).

23. Паркулаб О., Котілок Т. Військова дисципліна як компонент психологічної готовності особистості до армійської служби. Збірник наукових праць : психологія. Івано-Франківськ, 2019. Вип. 24. С.103-111. http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpfsp_2019_24_13

24. Паркулаб О.Г., Волошин М.В. Соціально-психологічні чинники зростання паління Е-цигарок серед підлітків. Психологічні науки: теорія і практика сучасної науки : Міжнародна науково-практична конференція (м. Запоріжжя, 16-17 серпня). Запоріжжя, 2019. С.128-130.

25. Паркулаб О.Г. Аналіз переживання особистістю внутрішнього конфлікту в руслі психоаналітичного підходу до консультування. Психологічні координати розвитку особистості : реалії і перспективи : зб. наук. матеріалів V Міжнарод. наук.-практ. онлайн-конф. (27-28 квітня 2020 р., м. Полтава). Полтава, 2020. С.117-120.

26. Паркулаб О.Г. Терапевтични діалог як співтворчість консультанта і клієнта. Габітус. № 15, 2020. С.187-191.  http://nbuv.gov.ua/UJRN/habit_2020_15_33

26. Паркулаб О.Г., Шпет Я.В. Вплив професійної діяльності на особистість психолога: феномен вигорання та його профілактика. Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. Вип. 8. Львів, 2021. С.125-132. (Категорія Б) http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlups_2021_8_17

27. Паркулаб О.Г., Федик О.В., Хрущ О.В. Конструктивістсько-екзистенційний підхід до консультативної допомоги особистості. Теоретико-методологічні проблеми сучасної психології особистості : зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 23-24 вересня 2021 р.). Івано-Франківськ, 2021. С. 133-136.

28. Паркулаб О.Г. Арт-терапевтичні методи вивчення людської екзистенції. Цілісний підхід у психології особистості: особливості теорії та практики : зб. матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної онлайн конференції (м. Кропивницький, 25 лютого 2022 р.). Кропивницький, 2022. С. 28-31. https://kpr.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/160/2022/06/conf_tezi_25.02.pdf

29. Паркулаб О.Г. Аналіз сучасних підходів до структурування процесу консультування. Психологічні виклики сучасних організацій : зб. матеріалів ІІ Міжнародній науково-практичній конференції (м. Івано-Франківськ, 03 бер. 2022 р.).  Івано-Франківськ, 2022. С. 96-99.

30. Паркулаб О.Г., Герич Я.М. Психолого-педагогічні засоби розширення емоційного досвіду підлітків в умовах освітнього середовища.Габітус. Випуск 38. С. 32-36. http://habitus.od.ua/journals/2022/38-2022/38_2022.pdf

31. Паркулаб О.Г. Екстерналізація як інтегративна технологія психологічної допомоги особистості. Психосоціальні ресурси особистісного та соціального розвитку в епоху глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 4-5 листопада 2022 р.). Тернопіль, 2022. С.76-80 http://psr.wunu.edu.ua/science/

32. Паркулаб О.Г., Опанасюк І.В. Екстерналізуючі техніки психотерапевтичної роботи з екзистенційною тривогою. Модернізація системи освіти в гірських регіонах: національний і глобальний виміри : зб. матеріалів IV Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 22 листопада 2022 року), Івано-Франківськ, 2022. С.

33. Паркулаб О.Г., Рибак І.М. Психологічні умови розвитку фахової комунікативної компетентності педагога. Цілісний підхід у психології та соціальній роботі: теорія та практика : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (24 лютого 2023 року): / за заг.ред. докт. психол. наук, проф. Клочек Л.В., докт.психол. наук, проф. Гейко Є.В. Кропивницький: ЦДУ, 2023. С.99-102 https://kpr.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/160/2023/11/tezi_24.02.23_psihology-1.pdf

34. Паркулаб О., Дметерко Н. Арттерапевтичні технології психологічної допомоги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Психологія. (2(58). С. 31-36. https://doi.org/10.32689/maup.psych.2023.2.5

35. Паркулаб О.Г. Мистецькі витоки екзистенційної психології. Досвід проживання російсько-української війни у вимірах пластичного мистецтва, психології мистецтва й арттерапії : зб. тез доп. круглого столу (Івано-Франківськ, 3 лютого 2023 р.) / [упоряд. Світлана Литвин-Кіндратюк, Богдан Кіндратюк]. Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2023. С. 48-50. https://kpr.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/160/2023/07/zbirnyk-tez-kruhloho-stolu-2023.pdf

Психолог Центру психологічної підтримки “Разом з тобою” у ПНУ.  Проект реалізується Благодійним фондом «Разом для України» за підтримки Direct Relief.  Сайт https://razomztoboyu.org/center/ivano-frankivsk/  https://razomztoboyu.org/

СертиФІКАТ -2024 

Reviewer-Certificate-GJNR-OksanaParkulab1

Сертифікат Цифрова освіта_Паркулаб

Сертифікат_КПТ_16

Сертиф_Психотравма_16

Сертиф_АСПП_60

Сертиф_АСПП_70

Сертифік_АСПП_48

Екзистен_Литва_22

Екзис_дит_Литва_30

 

 

E-mail: oksana.parkulab@pnu.edu.ua

Тел: 59-61-49

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Наукові профілі: https://orcid.org/0000-0001-5737-2364