Дзюбинська Марія Ярославівна

кандидат психологічних наук,

асистент

 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта: Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, Спеціальність “Психологія”, кваліфікація “Психолог. Викладач” (2007- 2012)

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Тема кандидатської дисертації: “Вікова динаміка розвитку внутрішньої картини здоров’я дітей, хворих на епілепсію” (2018)

Посада: асистент кафедри  психології розвитку

Навчальні дисципліни: Вікова психологія. Психологічне консультування, Дистанційне психологічне консультування.

Стажування: Івано-Франківський  національний медичний університет. Сертифікат № 09.1.1./1195, тема: “Сучасні технології в сфері охорони психічного здоров’я дітей”. Дата видачі: 12 квітня 2023 р. Обсяг навчальних годин: 180 год., 6 кредитів ECTS.

Наукові профілі:

ORSID: 0000-0003-4840-1105

  1. Гасюк М. Б., Дзюбинська М. Я. Оцінка якості життя батьків дітей, хворих на епілепсію. Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. Психологічні науки: збірник наукових праць / за ред. Н. О. Євдокимової. Миколаїв, 2017. № 1 (17).  С. 47–50. 
  2. Дзюбинська М. Я. Особливості структури внутрішньої картини здоров’я дітей хворих на епілепсію. Психологічний часопис: зб. наук. праць. Київ, 2017. № 3(7). С. 26–35. 
  3. Гасюк М. Б., Дзюбинська М. Я. Домінуючий психоемоційний стан матері дитини, хворої на епілепсію: емпіричне дослідження. Проблеми сучасної психології: зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України      / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А.Онуфрієвої. Кам’янець-Подільський, 2017. Вип. 38. С. 83 – 94.
  4. Дзюбинська М. Я. Внутрішня картина здоров’я дітей хворих на епілепсію: емпіричне дослідження. Педагогічний процес: теорія і практика (серія: психологія) № 1(56), 2017. С. 112–118.
  5. Дзюбинська М. Я. Психологічний портрет дитини, хворої на епілепсію. Теорія і практика актуальних наукових досліджень: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 жовтня 2017 р. Львів, 2017. С. 82 – 84.
  6. Дзюбинська  М. Я. Особливості самооцінки матері, які виховують дітей хворих на епілепсію. Психологія національної безпеки: зб. тез наук.-практ. конф. з міжнар участю, 25 квітня 2017 р.,  Львів, 2017 С. 54-55.
  7.  Гасюк М. Б., Дзюбинська М. Я. Вікова динаміка ставлення до хвороби у дітей хворих на епілепсію. Наукові перспективи: журнал. 2023. No 11(41) 2023. С. 1189-1197.
  8. Дзюбинська М. Я. Особливості психологічного супроводу сімей, які виховують дітей з хронічними захворюваннями. Modern research in world science: proceedings of X International Scientific and Practical Conference (Lviv, 25-27 December 2022), Lviv, 2022. С.  705-710.
  9. Дзюбинська М. Я. Арттерапія як метод збереження психічного здоров’я в умовах війни. Досвід проживання війни у вимірах пластичних мистецтв, психології мистецтва та арт-терапії: матеріали Круглого столу (м. Івано-Франківськ, 3 лют. 2023 р.), Івано-Франківськ, 2023. С.16-27.
  10. .Дзюбинська М. Я. Біопсихосоціальна модель – комплексний підхід до внутрішньої картини здоров’я. Цілісний підхід у психології та соціальній роботі: теорія та практика : зб. матеріалів  Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Кропивницький, 24 лютого 2023 р.). Кропивницький, 2023 р. С. 61-62.