Климишин Ольга Іванівна

доктор психологічних наук,

професор

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта: середню освіту здобула в Івано-Франківській загальноосвітній школі №8, яку закінчила в 1994 році. У 1994р. вступила на Філософський факультет Прикарпатського університету ім.В.Стефаника, який закінчила з відзнакою у 1999 році за спеціальністю “Психологія”, здобувши кваліфікацію психолога, викладача.

Тема кандидатської дисертації: “Психологічні особливості розвитку духовності старшокласників у процесі навчання” (2004)

Тема докторської дисертації: “Християнсько-психологічні основи духовного розвитку особистості” (2013)

Посада: Професор кафедри психології розвитку

Навчальні дисципліни: Педагогічна психологія, Психологія розвитку людини, Вікова психологія, Психологія духовного розвитку. Основи духовної психотерапії. Анімалотерапія в психологічній практиці.

Стажування:

1. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (захист докторської дисертації 11 квітня 2013 р.).

2. Університет Південної Богемії (м. Чеське Будейовіце), сертифікат, «Role vzdelavani v rozvoji studenta vysoke skoly», 4 березеня 2016 р.

3. Національний університет “Острозька Академія” (з 16.10.2018 по 16.11.2018). Довідка № 377 від 30.11.2018. Тема: “Використання інноваційних методів викладання психологічних дисциплін прикладного спрямування”.

4. Державний вищий навчальний заклад Республіки Польща – Духовна Академія Університету Кардинала Стефана Вишинського, Варшава (UKSW), сертифікат (Certyfikat Stazu naukowego Numer rejestracyjny KW – 062020/007) , Тема: «Академічна доброчесність», дата видачі: 19.06.2020, (180 год. /6 ECTS)

5. Освітній Хаб «Центр неперервної освіти», м. Київ. Сертифікат про підвищення кваліфікації № 240426062308. Тема: «Сучасна  трасформація професійних компетентностей педагога ХХІ століття: від інтелектуального лідера до освітнього агента змін», 26 червня 2023 року, 180 годин (6 кредитів ECTS).Сертифікат підвищення кваліфікації

1.Климишин О. І. Побудова системи реабілітації осіб, залежних від психотропних речовин, на основі християнської психології : [монографія / за ред. В. М. Жуковського, О. І. Климишин]. Острог : Вид-во Національного ун-ту «Острозька академія», 2015. 316с.

2.Климишин О.І. Особливості організації та надання християнсько-психологічної допомоги учасникам АТО. Психологія особистості. Івано-Франківськ: О.М.Голіней, 2016. С.90-100.

3.Климишин О.І. Аксіопсихологія людської деструктивності: від анатомії до профілактики: монографія [ за заг. ред. З.С.Карпенко]; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Прикарпатський нац. ун-т ім.В.Стефаника». Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2016. 220 с. ( Розділ 2). С.35-68.

4. Klymyshyn O., Karpenko H. Methodological and Methodical Principles of the Empirical Study of Spiritual Development of a Personality. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Series of Social and Human Sciences. Vol.3, No.1, 2017. pp. 42-47

5. Климишин О., Климишин І. Про космічне, земне, світоглядне: монографічний нарис. Частина 2. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2017. 76 с.

6. Климишин О., Климишин І. Крізь хащі сумнівів – до віри: монографічний нарис. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2017. 24 с.

7. Климишин О.І. Особливості духовного розвитку особистості практикуючих та номінальних християн: за результатами емпіричного дослідження. Scientific Jornal «Virtus», №10. 2017. С.52-56.

8. Климишин О.І. Психолого-педагогічна практика реалізації християнсько-орієнтованого підходу до розвитку духовності особистості дорослого. Збірник наукових праць: психологія. Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2018. Вип. 22. С. 90-99.

9. Климишин О.І., о. Волдимир Лось, Радухівська Л.Л. Божественне походження родини. Foundations of spiritual and molecular-genetic improvement of human health and environmental protection. Ukrainian breakthrough into the global civilization and science. London: IASHE, 2018. 172 p.  Р.101-107.

10. Климишин О.І. Психологічна допомога ветеранам війни. Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи : навчальний посібник / за ред. Л.Гридковець. Київ, 2018. Том 3. Розділ 2. С.27-35

11. Климишин О.І. Феноменологія суб’єктності людини з позиції християнської психології. Психологія особистості. 2018. №1 (9). С.21-29

12. Климишин І.А., Климишин О.І. «Костиль для душі» – чи відблиск неба?. Івано-Франківськ : Видавець Супрун В.П. 2019. 29 с.

13. Климишин І.А., Климишин О.І. Світ і ми в ньому. Івано-Франківськ: Видавець Супрун В.П. 2019, 89 с.

14. Лисенко Н.В., Климишин О.І. Виховні пріоритети у змісті сучасної дошкільної освіти : етнопедагогічний вимір: Монографія / за загальною редакцією проф. Н.В.Лисенко. Івано-Франківськ . 2019. 360 с. (у співавт. 1,6 д.а.

15. Психолого-корекційний практикум травм війни : навч.посібник. Сулятицький І.В., Островська К.О.. Осьодло В.І., Климишин О.І., Лобода В.В., о.А.Зелінський та ін. Львів : ЛНУ імені Івана Франка. 2019. 396 с. 

16. Климишин О.І., Семак О.І. Дослідження аксіопсихологічних характеристик духовності особистості християн. Габітус. № 49, 2023. С.116-122. (Категорія Б).

17. Климишин О.І., Семак О.І. Особливості розвитку моральності особистості християн. Габітус. № 25, 2021. С.78-83. (Категорія Б).

18. Климишин О.І., Семак О.І. Гідність як автентична характеристика духовної природи особистості. Габітус. № 21, 2021. С.134-139. (Категорія Б).

19. Климишин О.І. Герменевтика академічної доброчесності в контексті духовної парадигми психології. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки. Випуск 12 (57). 2021. С.53-64. (Категорія Б).

20. Климишин О.І. Аксіологічний зміст автентичної природи людини з позиції християнської психології. Психологія особистості. 2019. №1 (10). С.54-62.

21. Климишин О.І. Методологічні засади розвитку духовності дошкільнят в умовах гри. Освітній простір України. Том 17. 2019. С.303-310.

22. Klymyshyn, O., Kopchuk-Kashetska, M., Semak, O., Yaroshenko, I., Maslii, A. Modern Psychological and Teaching Technologies for Implementing the Educational Process in Higher Educational Institutions of Ukraine. Journal of Curriculum and Teaching, 2022, 11(3). Р.73-83.