Паркулаб Оксана Григорівна

кандидат психологічних наук,

доцент, завідувачка кафедри психології розвитку

 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

ТЕКСТ

Освіта: педагогічний факультет Прикарпатського університету імені Василя Стефаника за спеціальністю «Педагогіка і психологія (дошкільна)» (1993) та факультет перепідготовки кадрів за спеціальністю «Психологія» (2000).

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Тема кандидатської дисертації: «Феноменологічний аналіз у віковому екзистенційному консультуванні» (2004).

Вчене звання: доцент

Посада: Завідувач кафедри психології розвитку

Навчальні дисципліни: Екзистенційна арттерапія, Психологічне консультування, Психотерапія з практикумом, Психологія вищої школи.

Стажування:

1.Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра психології (28.01.-28.02.2015), довідка про стажування № 2/13-770 від 19 березня 2015 р. Тема: «Інноваційні психотехнології оптимізації навчальної діяльності студентів вишів».

2. Освітньо-тренінговий центр Товариства “Родина Кольпінга” (м. Львів); 2-денний семінар (16 год.) на тему “Психотравма як наслідок кризової ситуації: способи допомоги” (27-28 червня 2016 р.).

3. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, факультет соціальної та психологічної освіти; сертифікат учасника літньої Авторської школи (семінар-практикум) акад. НАПН України Т.С. Яценко з глибинної корекції та соціально-психологічної реабілітації, тема: “Метод активного соціально-психологічного пізнання” (03-08 липня 2016 р.), обсяг навчальних годин: 70. Там же з 03 по 08 липня 2017 р. (реєстраційний номер 186/63), 60 год.

4. 6 кредитів ECTS(180 год) –  з 28 січня 2020 року по 10 березня 2020 року в  Тернопільському  національному педагогічному університеті імені  Володимира Гнатюка, факультет педагогіки та психології, кафедра психології розвитку та консультування. Тема стажування: «Трансформація вищої професійної освіти в контексті студентоцентрованого підходу до навчання». Довідка № 39-33 від 12.03.2020 р.

ТЕКСТ

1.  Паркулаб О.Г. Філософські засади екзистенціальної психології // Вісник Харківського ун-ту. – Серія психо-логія. – 2002. – Ч.2. – № 550. – С.240-248.

2. Паркулаб О.Г. Феноменологічні методи дослідження в психології // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – Івано-Франківськ.: ВДВ ЦІТ, 2006. – Вип.8. – С.152-158.

3. Паркулаб О.Г. Феноменологія конфронтації зі смертю як джерело особистісного зростання в консультативному процесі // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Зб.наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – Вип. 14 (38). – С.50-55.

4. Паркулаб О.Г. Людський досвід в екзистенційному вимірі // Наукові записки Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України / За ред.акад. С.Д. Максименка. – К.: Міленіум, 2007. – Вип. 33. – С.140-150.

5. Паркулаб О. Смисложиттєві переживання індивіда в період екзистенційної кризи // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. – Вип.363. Педагогіка та психологія: Зб.наук.праць. – Чернівці: Рута, 2008. – С.152-157.

6. Паркулаб О. Фенономенологічний аналіз у дитячому екзистенційному консультуванні // Актуальні проблеми практичної психології: зб.наук.праць. – Ч.ІІ. – Херсон, 2009. – С.184-193.

7. Паркулаб О. Терапевтична дія символів в аналітичній психології / О.Паркулаб // Актуальні проблеми психології : Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія / за ред. С.Д. Максименка. – Київ-Кіровоград: ДП „Інеформаційно-аналітичне агентство”, 2009. – Том Х, вип.. 14. – С.178-187.

8.Паркулаб О. Реконструктивні можливості феноменологічного аналізу у віковому екзистенційному консультуванні / О. Паркулаб // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – № 33 (57). – С. 403 – 410.

9. Паркулаб О.Г. Терапевтичний діалог як спів-творчість / О.Г. Паркулаб // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського ун-ту, 2012. – Вип.12. – Ч.2. – С.250-262.

10.  Паркулаб О.Г. Феноменологічний аналіз у віковому екзистенційному консультуванні та його аксіологічні акценти/ О.Г. Паркулаб // Психологія особистості. – № 1 (3), 2012. – С.129-138.

11.   Паркулаб О.Г. Особливості взаємодії недирективного ігрового терапевта з агресивними дітьми / О.Г. Паркулаб // Дитинство без насилля : суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей : зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції / за заг. ред. проф. О. Кікінежді. – Тернопіль : Вид-во «Стереоарт», 2014. – С. С.698-701.

12.  Паркулаб О.Г. Інтеграція гуманістичних психологічних ідей у систему освіти обдарованих дітей / О.Г. Паркулаб // Вісник Прикарпатського університету : філософські і психологічні науки. – Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника», 2014.- Вип.18. – С. 156-161.

13.  Паркулаб О.Г. Екзистенційний підхід до тлумачення жіночого архетипу / Оксана Паркулаб // Молодий вчений. – 2016. – № 10 (37). – С. 326-330. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/10/74.pdf

14.  Паркулаб О.Г. Особливості міжособистісних стосунків сиблінгів у дорослому віці / О.Г. Паркулаб, В.І. Годованець // Молодий вчений. – 2016. – № 12 (39). – С. 228-232. – http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/12/54.pdf

15.   Паркулаб О.Г. Екзистенційний підхід до психологічної профілактики і корекції дитячої агресивності / [О. Паркулаб] // Аксіопсихологія людської деструктивності: від анатомії до профілактики : монографія / за заг.ред. З.С. Карпенко. Івано-Франківськ. 2016. Розділ.6. С. 172-192.

16.  Виробнича (педагогічна) практика студентів-психологів : навч.-метод. посібник / укладач: О.Г. Паркулаб. Івано-Франківськ, 2017. 80 с.

17.   Паркулаб О.Г. Екзистенційна позиція консультанта як професійний вибір. Психологія особистості. 2017. № 1 (8). С. 271-283.

18.  Паркулаб О.Г. Екзистенційна психологія як філософський праксис. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. Херсон, 2018. Вип. 3. Т. 1. С. 104-110. 0,5 друк.арк;.

19.  Паркулаб О.Г. Екзистенційні цінності як чинник актуалізації особистісного потенціалу майбутніх психологів. Психологічні виміри розвитку сучасної освіти України в умовах євроінтеграції : матеріали міжнар.-наук. практ. конф. (м. Тернопіль 19-20 жовт. 2018 р.), Тернопіль, 2018. С. 141-144.

20. Паркулаб О. Г. Відчуття Dasein як універсальий екзистенційний чинник розуміння процесу людського життя. Збірник наукових праць : психологія. Івано-Франківськ, 2019. Вип. 25. С.135-142.

21.  Паркулаб О.Г. Терапевтични діалог як співтворчість консультанта і клієнта. Габітус. № 15, 2020. С.187-191.

22. Mazur, Piotr; Kondur, Oksana; Budnyk, Olena; Nikolaesku, Inna; Parkulab, Oksana; Lazarovych, Nadiia y Grebeniuk, Nataliya. Artistic and aesthetic preferences of adolescents in Ukraine and Poland. Revista Inclusiones Vol: 7 num Especial (2020): 593-607.(WoS).

 

ТЕКСТ